h1

Okunskap Del 2

februari 6, 2008

Jag kan inte undgå att fascineras av texter som Dan Josefssons ”Korståget mot Välfärden”. Möjligen blir jag mera skrämd än fascinerad dock. Det mest uppseendeväckande är nog ändå alla motsägande argument. Vi börjar med detta påstående av Josefsson:

”Nyliberalerna såg sig som objektiva forskare, precis som fysiker och astronomer.”

Erik Åsbrink utmålas av Josefsson som den ”nyliberale” socialdemokratiska kuppmakaren. Enligt Josefsson:

”1981 höll gruppen möte för att bedriva »nyliberala studier«. Åsbrink skrev i ett brev till medlemmarna att syftet med studierna var »… att utröna på vilka punkter vi av ideologiska skäl måste ta avstånd från de nya lärorna respektive på vilka grunder det finns tankegods som kan vara användbart även i en socialdemokratisk politik«.”

Å ena sidan hävdar Josefsson att ”nyliberalismen” är en trosuppfattning, vilket han förefaller tycka är negativt. Å andra sidan verkar Josefsson tycka att det är fel att överhuvudtaget överväga att nytt tankegods kan användas istället för ideologi, det förefaller som att Josefsson mena att det hade varit bättre att hålla sig till den socialdemokratiska ideologin. Jag måste erkänna att jag inte finner det tydligt vad Josefsson egentligen menar. Men om man med ”nyliberal” politik menar t.ex att bekämpa inflationen då talar man knappast om en trosuppfattning, utan om insikten att hög inflation är mycket skadligt för en ekonomi. Socialdemokratisk ideologi framstår i jämförelse endast som en tro, utan minsta backning av fakta. Frågan uppstår om Josefsson anser att det är dåligt med trosuppfattningar, eller om det bara är dåligt med ”fel” trosuppfattning. Det ligger nära till hands att hävda att Josefsson har en mycket relativ syn på kunskap där det inte finns någon sanning eller något som egentligen är rätt eller fel. Istället finns det bara olika trosuppfattningar t.ex socialdemokratisk ideologi och ”nyliberalism”, och det enda som betyder något är att få så många som möjligt att tro på ”rätt” sak. Något som jag tycker förstärks av att mycket av Josefssons argument utgår ifrån att ”nyliberalismen” har genomförts för att den haft så starka och kapitalstinna anförare, en och annan ”kuppmakare” och att det är en ”revolt av den svenska eliten”. Dessutom tyder slutsatsen,

”Det är majoriteten som bestämmer, och majoriteten har aldrig velat leva i något annat än en välfärdsstat.”

på att Josefsson tror (tycker) att det som majoriteten tror på är rätt.

Sedan gör Josefsson en uppvisning i konsten att slå knut på sig själv. Han hävdar: ”Novemberrevolutionen är en uppvisning i konsten att kringgå demokratin.” Avregleringen av kreditmarknaden är det som blir kallat novemberrevolutionen, och det skulle alltså vara ett kringgående av demokratin. Låt oss då fundera lite över detta. Den demokratiskt valda regeringen, har en demokratiskt vald finansminister (Kjell Olof Feldt), som dessutom är invald i Riksdagen (jmf med Perssons regering t.ex). Feldt utser chefen för Riksbanken (Bengt Dennis) och ordföranden (Erik Åsbrink). Riksbanken är vid denna tidpunkt underordnad Sveriges Riksdag, och är alltså politiskt styrd av den folkvalda Riksdagen, i praktiken kanske mera styrd av den folkvalda Regeringen. En folkvald minister i en folkvald regering genomför en reform. I Josefssons ögon blir reformen ett kringgående av demokratin. Som ett argument tycks Josefsson anföra att:

”De berättade inte för den socialdemokratiska riksdagsgruppen vad som pågick och inte för partistyrelsen heller.”

Nu förefaller plötsligt ”demokratin” vara den socialdemokratiska riksdagsgruppen (åtminstone folkvald) och den socialdemokratiska partistyrelsen (knappast folkvald). Det bör också påpekas att om det är ett problem med att folkvalda kan ”kuppa” igenom stora reformer eller har för mycket utnämningsmakt är den enda lösningen att minska statens makt.

Josefsson hävdar vidare att det var oljekrisen som var räddningen för ”nyliberalismen”. Likheten med Kleins chockdoktrin är slående. ”Nyliberalismen” behöver tydligen en kris för att kunna implementeras. Enligt Josefsson kapitulerade många länder och började bekämpa inflationen istället för arbetslösheten. Sverige däremot fortsatte med Keynesianismen, som enligt Josefsson ”fungerade”.

I verkligheten hade ekonomer börjat förstå att den trade-off mellan arbetslöshet och inflation som Keynesianismen byggde på inte gällde på lång sikt, utan endast på kort sikt. 1970 talet visade att sambandet brutits ner, då massor av länder drabbades av stagflation, dvs hög inflation och ingen tillväxt och hög arbetslöshet. Ett tillstånd de flesta ekonomer trodde vara omöjligt vid den tiden. Keynesianismen kunde helt enkelt inte förklara detta. Det som förklarade detta var teorin om den naturliga arbetslösheten. Dessutom började många förstå de gigantiska skadeverkningar på ekonomin som hög och varierande inflation orsakar (recession hög arbetslöshet etc). Därför skedde ett systemskifte där OECD och de flesta medlemsländerna insåg att inflationen måste bekämpas för att förbättra ekonomin på lång sikt. Sverige vägrade acceptera detta samband.

Sverige satsade istället på att förneka verkligheten. Krisen skulle lösas genom expansiv finanspolitik (ökad statlig konsumtion) och expansiv penningpolitik (tryck mera pengar), vilket i praktiken gjordes med devalveringar. I Sverige hade man nämligen mycket god erfarenhet av den stimulerande effekten av devalveringar, från devalveringspolitiken som genomfördes på 1930 talet. Det är denna politik, med början i devalveringen 1976 som lade grunden för 90 talskrisen och Sveriges eftersläpning i välstånd.

Devalveringar av valutan gör att Sveriges varor och tjänster blir billigare i utlandet. Detta stimulerar den svenska exporten och hela ekonomin. Problemet är bara att inflationen fortfarande är hög i Sverige. I takt med inflationen blir Sveriges varor och tjänster dyrare, vilket dämpar den Svenska exporten. Med en hög inflation (högre än inflationen i det land valutan är knuten till) krävs återkommande devalveringar för att bibehålla Sveriges internationella konkurrenskraft. Den första devalveringen 1976, följdes av två devalveringar 1977, en tioprocentig devalvering 1981, och till sist sossarnas ”big bang” devalvering med sexton procent efter att de vunnit valet 1982. Att Sverige levde över sina tillgångar betyder alltså att vi hade alldeles för höga lön och prisökningar som inte överensstämde med produktivitetsökningar. Istället krävdes ständiga devalveringar för att behålla Sveriges internationella konkurrenskraft. Glöm då inte att varje devalvering gör att kronan blir mindre värd, dvs hela Sverige blir fattigare jämfört med omvärlden i ett slag.

Vid en fast växelkurs används räntan endast till att försvara växelkursen. Avregleringen av kreditmarknaden, med en ränta som endast används för att försvara växelkursen bådade inte gott. Svenska banker saknade dessutom helt erfarenhet av riskhantering eller riskmodellering, eftersom de inte hade någon erfarenhet av fri utlåning. Politikerna förstod inte faran av detta överhuvudtaget. Fast växelkurs tillsammans med kreditavregleringen och förväntningar på framtida devalveringar hade skapat en giftig cocktail som i princip bara kunde leda till en sak, nämligen KRIS. Notera att denna kris är helt och hållet skapad politiskt genom att politikerna förde oansvarig och ohållbar ekonomisk politik. Detta fungerade på 70 och 80 talet när kapitalmarknaderna var reglerade, men var fullkomligt ohållbart i en värld med fria kapitalflöden. Krisen var oundviklig.

Annonser

15 kommentarer

 1. Keynes teori fungerade i ett samhälle med hög arbetslöshet och svag efterfrågan. Sossarna tog det till sin politik under omvända förhållanden under i första han Olof Palme. Så fortsatte det oavbrutet för att bekosta alla dyrbara reformer och en växande och ständigt svällande stat.

  I rask takt gick vi från ett skattetryck på 20-25% till dagens ca 50%. Ingen kan påstå vi fått det bättre relativt sett. Modernare o mer teknologi, ja visst, men förr kunde en familj leva på en persons lön.


 2. Så högt skattetryck är tom. bra för jämlikheten. Nice.


 3. Hm. Du verkar ha missat något i artikeln, jag valde att sammanfatta det hela lite bättre, jag var lite väl kritisk mot det nuvarande banksystemet, som jag tycker fungerar mycket bättre än guldfot, men det förklarar ganska bra vad som hände på 1990 talet. http://relativtmajs.wordpress.com/2008/01/29/logner-korruption-och-saker-som-skulle-fa-befolkningen-att-gora-revolt/

  Den keyenistiska modellen har fungerat ganska bra, tills svenskt näringsliv och många nyliberala tankesmedjor och dylikt lyckades smuggla igenom ett förslag som gav banker tillåtelse att låna ut hur mycket som helst. Vem som helst kunde se den katastrofala utgången, men de flesta har ingen aning om hur ekonomi fungerar, och vart ganska förvånade när det hela brakade samman. Den keyenistiska modellen är mycket säkrare än den nyliberala, för i den keyenistiska beslutar folket om hur kriser ska hanteras, inte privatekonomer med egna intressen. Ungefär som bankerna tjänade på krisen de lyckats orsaka genom lagändringen, genom vår enorma statsskuld vi fått efteråt.

  Jag kan påstå att vi hade det mycket bättre.

  Keyens teori har fungerat i nästan 70 år, varför skulle det sluta funka nu? Påstår du att vi fått det sämre i sverige, och att de i friare marknader t.ex USA, fått det bättre? Jag suckar åt hur ni blundar för sanningen. Även om det gått sämre i sverige sen 90 talet, vilket är nyliberaler och misstags fel. Alla länder drabbas av kriser, de som väljer att göra satsningar i krisår klarar sig definitivt bättre än folk som väljer att göra försämringar, det är en sak som är säkert.


 4. ”Den keyenistiska modellen är mycket säkrare än den nyliberala, för i den keyenistiska beslutar folket om hur kriser ska hanteras, inte privatekonomer med egna intressen”

  Hahaha =)

  Förlåt, men ett så korkat och obildat argument förtjänar inte att bemötas.


 5. Du verkar inte ens ha förstått vad banker är för någonting Majs. Banker är en finansiell mellanhand som matchar efterfrågan på långa lån, och kortsiktiga insättningar. Att banker inte håller kapiutal som täcker hela dess utlåning är fullkomligt logiskt eftersom lånen med stor sannolikhet kommer att återbetalas. Banker måste däremot hålla kapital för att täcka kreditrisker (dvs risken att de inte får igen lånen) samt kapital för att täcka deras marknadsrisker (positioner på finansmarknaden) samt kaptial för att täcka operativa risker. För övrigt så har man relativt nyligen utarbetat ett ny internationell bankreglering, Basel 2, så vill du ta reda på hur det fungerar med bankregleringar, kapitalkrav etc så föreslår jag att du läser på.

  Vid en första tanke kan man tro att inflation skapas av mera pengar i omlopp. Detta samband är egentligen inte alls starkt, eftersom ökningar i penningmängden kan krävas av t.ex en ökning av BNP, eller omloppshastigheten av pengarna, eller t.ex Julhandlen för all del. Ta en titt här på diagram över penningmängd http://www.scb.se/templates/tableOrChart____90762.asp och diagram över inflationen http://www.scb.se/templates/tableOrChart____33831.asp . Lite olika tidsperioder men det kanske kan hjälpa dig att förstå.

  Bankers utlåning av pengar skapar inte inflation. På den andra scb länken kan man öppna en excel fil och se inflationen varje år. Där kan man se att inflationen är väsentligt högre 1980-1985, före kreditavregleringen, än den var efter 1986-1989.

  Detta är som ”Okunskap Del 3”. Jag föreslår att du anmäler dig på en ekonomikurs på universitetet Majs, om du vill lära dig nåt om ekonomi. Att läsa ekonomi på socialistiska (antar jag) forum på nätet kommer inte lära dig nåt vettigt.


 6. Det beror på om man får täckning för pengarna eller ej. Jag har planer på att läsa nationalekonomi i framtiden, och faktum är att jag inte läste det på ett socialistiskt forum, utan snarare snappade upp det efter att ha hört några nyliberaler debattera för att vi borde ha guldfot istället, vilket är ett helt idiotiskt system. Jag tror du saknar förstånd om hur utlåning går till, det är inte alltid som lån betalas tillbaks, och det som hände på 90 talet var att vi genomförde något som gav dem möjlighet att låna ut hur mycket som helst. Det var det som orsakade krisen, det är helt självklart. Du verkar förneka det, och jag är förvånad över att du gör det.

  När banker lånar ut pengar skapar de i princip en högkonjunktur, vilket motsvaras av en lågkonjunktur när lånen ska betals tillbaks. Om du vill ha en djupare förklaring är det för att företagen tar lån för att bygga ut sin verksamhet, och det skapar jobb och dylikt, under den tiden kan inflantionen stiga eftersom det finns en stor mängd pengar i omlopp som saknar täckning, men som när företagen är klara med sin produktion, kan ha fått täckning, i en lågkonjunktur, då lånen ska tillbaks minskar givetvis inflantionen (oftast) och där sker det få satsningar.

  Jag ser det mer som Kunskap Del 1. Du besitter en hjärna, det ser jag helt klart, om man tittar på ditt ordförråd, men du använder den inte på rätt sätt om du blundar för historien. Den keyenistiska modellen har fungerat helt utmärkt, i alla tider den använts. Socialistiska länder mår mycket bättre och har oftast hög BNP, sverige har länge konkurrerat tills krisen vi drabbades av. Det vi vet säkert sen nittiotalet är att klyftor ökat, andelen fattiga barn ökat, skolan har blivit sämre, och det är sedan marknaden blivit friare. BNP tillväxt har också minskat, och där faller ju erat argument i fallgropen. Att alla problem i en fri marknad är att marknaden inte är fri nog, det kommer alltid vara en myt. Själv förstår jag inte hur Milton Friedman lyckades snappa åt sig något pris i ekonomi för vad han gjorde.


 7. ”Jag har planer på att läsa nationalekonomi i framtiden,”

  Eftersom jag har en magisterutbildning i nationalekonomi, och dessutom har läst både kurser i Central Banking, och Risk Management, tror jag att kommentaren

  ”Jag tror du saknar förstånd om hur utlåning går till”

  nog mest är riktad till dig själv.

  Jag har inget intresse av att hålla undervisning i ekonomi här på bloggen, den kunskapen får du tillägna dig på annat håll.

  Fri utlåning skapar inte några kriser. Utlåning utan riskhantering och modellering, kan definitivt skapa (bank)kriser.

  Jag misstänker också att du inte har någon aning om vare sig hur Keynsianismen är tänkt att fungera, och inte heller något om anledningarna till att den inte fungerar.

  Bevisa gärna detta förresten (ta fram lite statistik):

  ”Socialistiska länder mår mycket bättre och har oftast hög BNP”


 8. ”Socialistiska länder mår mycket bättre och har oftast hög BNP”

  Nej. Problemet här tror jag är att du inte riktigt vet vad socialism är för något. Sverige är förhållandevis rikt tack vare våra framgångsrika privata företag som har tillåtits göra vinster och handla med andra länder. Det kallas kapitalism och marknadsekonomi, det socialistiska inslaget i form av skenande inflation och ökat skattetryck skadade bara landet, vilket våra genomgångar av texterna visar.


 9. Jupp, det kallas den svenska modellen, där vi bejakat både socialism och marknadsekonomi. Den modellen är jag tacksam över. Marknadsekonomi hade skadat sverige ännu mer..

  Jag var ganska otydlig när jag sa socialistiska länder, dessutom gillar jag inte BNP som mått på ekonomi, så jag tar tillbaks det argumentet. En anledning till att jag inte gillar BNP som mått är att människor som mår dåligt oftare är sjuka och skadar sig än andra.. men för BNP är det bra att folk blir sjuka eller skadar sig, för det ökar ju BNP. Faktum är att landet inte blir rikare för det, men det gynnar ju statistiken i länder som USA, t.ex.

  Har läst hundratals sidor om hur utlåning går till, och jag känner mig fullt medveten om hur det går till just därför. Men du vill alltså att vi ska ta bort kapitaltäckningskvotet helt?

  Vill du att jag ska förklara keyenism, för att bevisa att jag vet hu det fungerar?


 10. Hur då ”skadat”?

  Och hur ökar det BNP att folk inte arbetar?


 11. ”Vill du att jag ska förklara keyenism, för att bevisa att jag vet hu det fungerar?”

  För min del behöver du inte göra någonting, i princip allt du skriver är ändå bara menlöst svammel. Men rent generellt menar jag att åsikter måste motiveras med argument, fakta och logik. När du slänger ur dig sånt här:

  ”Den keyenistiska modellen har fungerat helt utmärkt, i alla tider den använts.”

  utan att ens försöka motivera varför, så tyder det på att du inte har någon som helst förståelse eller kunskap om Keynesianismen.


 12. Hur kan du anse att det är bra att sälja ut och satsa på minskad inflantion vid kriser, istället för att förbättra och göra satsningar som stimulerar ekonomin? För svenska folkethar det varit inget annat än positivt. För nyliberaler verkar dock BNP och inflantion ta över allt. Vart tog människovärdet vägen :S


 13. ”Hur kan du anse att det är bra att sälja ut och satsa på minskad inflantion vid kriser, istället för att förbättra och göra satsningar som stimulerar ekonomin?”

  I verkligheten är det osund ekonomisk politik som skapar inflation, och som också skapar kriser. ”Satsningar” kommer bara att förvärra situationen ännu mera. På sin höjd skuter det på krisen, men när sedan den oundvikliga krisen kommer blir den ännu värre.

  Ett intressant exempel på detta är att jämföra Sverige och Argentina. Båda länderna drabbades av liknande kriser i början av 90 talet. Sverige genomförde sedan en rad nödvändiga reformer, och har sedan haft mycket gynnsam ekonomisk utveckling. Argentina reformarade inte. Krisen blev då mycket värre. Argentina fortsatte sedan med samma politik vilket ledde till ytterligare kris 2001-2002. Inte heller nu har Argentina gjort nödvändiga reformer, vilket gör att det bara är en tidsfråga innan de drabbas av nästa kris.


 14. Nu tycker jag iof inte om extremideologir åt något håll, må det vara liberalism eller socialims.

  men påståendet :

  ”Den keyenistiska modellen har fungerat ganska bra, tills svenskt näringsliv och många nyliberala tankesmedjor och dylikt lyckades smuggla igenom ett förslag som gav banker tillåtelse att låna ut hur mycket som helst. Vem som helst kunde se den katastrofala utgången, men de flesta har ingen aning om hur ekonomi fungerar, och vart ganska förvånade när det hela brakade samman”

  Känns ju rätt talande. Dvs. du omyndigförklarar alla låntagare + utlånare – och säger att det hade varit mycket bättre om utlåningen hade reglerats av staten ? Men det gjorde den ju ? Staten tillät ju utlåningarna – eller ?

  Personligen är jag helt övertygad om att den kris som vi såg i slutet av 80-talet/början av 90-talet byggdes upp i minst ett årtionde. Det var inte, som socialdemokrater och vänsterfolk försöker göra gällande, de borgeligas intåg 1991-1994 som raserade hela slottet (hur det nu kunde göra det när krisen kom redan innan…)

  Och vad beträffar ”liberala strömmningar” så låter det kusligt likt propaganda som vräktes ut i vänsterländer när någon ifrågasatte något som regeringen/regimen där gjorde…

  /K


 15. Novemberrevolutionen klargör ju ganska väl att det var tjänstemännen på riksbanken som förledde riksbanksfullmäktiges ledamöter att tro att kreditavregleringen inte skulle göra någon skada. Riksbanken hade därtill motiv. Genom att manipulera fram krisen och sedan förlänga recessionen under 90-talet genom att hålla inne med kvantitativa lättnader i penningmängden vann banken sitt demokratiska oberoende -98. Det är inget nytt. På samma vis har centralbanker agerat över hela världen. Bank of Japan är ett exempel som använde samma metoder under ungefär samma tid. Att en kraftig kreditexpansion åtföljs av en kontrahering av penningmängden är en historisk klassiker. Och det är den som kontrollerar penningmängden som bestämmer hur och när det ska ske. T o m Milton Friedman ville behålla centralbankerna under direkt demokratisk kontroll och han ansåg att deras uttalanden och stödda forskning ofta var vilseledande snömos. Att titta på politikerna tjänar sannolikt inte mycket till… titta på tjänstemännen istället! Anders Sahlén och kanske Bengt Dennis är sannolikt de som sitter inne med de verkliga svaren! Mer sannolikt än de duperade politikerna (utom möjligen forna riksbankstjänstemannen Åsbrink) iallafall,Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: