h1

Sveriges framtid

november 27, 2009

Även om partierna i den svenska Riksdagen ofta anklagas för att likna varandra finns det vissa fundamentala skillnader, vilket gör valet mellan partier, och framför allt block, ganska viktigt. Det gemensamma ska ändå erkännas vara att alla tycker det är bra om människor mår bra. De strävar efter att individer ska vara rika och välmående, i stort sett. Att därför beskylla den ena eller andra sidan för att vilja att någon ska lida eller svälta är onödigt, det tillför ingenting till debatten. Låt oss därför slå fast detta direkt: alla partier tycker att välmående är något bra och eftersträvansvärt.

Skillnaden ligger i tron på hur man skapar ett samhälle med sådana människor. Där vänsterblocket antar att rika och välmående individer skapas genom att rikedom fördelas via staten menar den borgerliga Alliansen att det är produktionen av rikedom som ger upphov till rikedom. Det kan låta som en truism, men det är viktigt att påpeka.

Vänsterns lösning på fattigdom är inte arbete utan bidrag. Den som inte har pengar ska tilldelas pengar, han eller hon ska inte primärt skapa några egna resurser. Att få ett arbete handlar inte om att skapa värden utan om att få en lön. Det är inte vad arbetet går ut på som är det viktiga, det är inte dess värdeskapande funktion som är det goda och positiva, utan det faktum att ett arbete ger en lön. När vänstern vill skapa arbeten är det för att skapa inkomster till den som innehar arbetet, inte för att arbetet i sig skapar någon rikedom. Det är en del av förklaringen till alla satsningar på den offentliga sektorn: genom att skapa ett jobb kan pengar delas ut till en människa som på så sätt blir rikare och mer välmående. Uppdraget slutfört. Huruvida denna människas arbete skapar resurser för någon annans räkning är inte så väsentligt, varvid slutsatsen dras att bidrag för arbetslöshet bör vara ungefär lika höga som lönerna för arbete. Det är belöningen som räknas, inte värdeskapandet, inte vad man bidrar med när man utför själva arbetet.

Detta tyder på två fundamentala missförstånd. Dels att ekonomin är ett nollsummespel, alltså att ingen kan bli rikare utan att någon annan samtidigt blir lika mycket fattigare. För att någon ska kunna få det bättre måste en annan få det sämre: värde och rikedom kan bara omfördelas, mängden kommer alltid vara densamma. Höjer man skatterna får staten in mer pengar som kan omfördelas och klyftorna minskar. Den som arbetar får ungefär lika mycket pengar som den som inte gör det, vilket leder till att alla har det ungefär lika bra, vilket är rättvist.

Och det leder oss in på nästa missförstånd, nämligen det altruistiska argumentet. Den socialistiska moralen och argumentationen bygger ofta på uppfattningen att man ska ”hjälpas åt” och göra det som är bäst för ”samhället” snarare än för en själv. Man ska inte vara en egoist, man måste framför allt tänka på andra.

Men på vilket sätt hjälps en bidragstagare åt? Vilken insats gör han eller hon för andra människor?

Ingen.

Den som inte arbetar skapar ingen rikedom, och vi har redan fastslagit att rikedom är något bra och eftersträvansvärt: alla partier vill att människor ska vara rika och må bra (ungefär). Så om vi antar att rikedom måste förvävas genom att skapas (vilket är sant, försök gärna förneka det): hur bidrar då en bidragstagare? Vilken insats gör han eller hon för samhällets bästa, för att någon annan ska må bra? Han eller hon skapar ju ingen rikedom eftersom han eller hon inte arbetar, och han eller hon ger heller ingenting tillbaka i utbyte mot de statliga bidragen. Ingen människa får något värde från bidragstagaren, han eller hon kan med socialisternas retorik verkligen kallas en egoist som bara gynnar sig själv (eller gynnas av andra, vilket som).

Ändå är detta en god politik, enligt vänstern. Det är gott att den som inte arbetar ska få pengar från den som arbetar, och att denne inte ska behöva bidra med någonting till den som bistår med pengar.

Hur går detta ihop? Det är svårt att förklara och förstå, men förklaringen ligger antagligen i det första missförståndet om nollsummespelet. Man ser från vänsterns sida inte att arbete skapar rikedom inte bara för den som arbetar utan även för de som gynnas av arbetet. Att ett företag vill betala en person för att utföra ett arbete beror givetvis på att företaget tjänar på det arbetet, det erhåller ett värde som gör det mer välmående och rikare. Den arbetande får i sin tur ett värde (en lön) av att arbeta, och på så sätt har värde bytts mot värde. Båda parter har gynnat varandra genom att ge något och få något tillbaka. Allt detta i frivillighet och frihet, inget tvång och inga hotelser har varit involverade.

När vänstern menar att ”marknaden” inte klarar av att uppfylla en politisk ambition (dvs att alla ska vara rika och välmående) så menar de egentligen att marknaden inte kan fördela rikedomen så att alla får del av den. Det är sant, inte nödvändigtvis men med stor säkerhet.

Men varför?

Jo, helt enkelt för att den som inte skapar något värde inte bidrar till andra människors välmående och därför heller rimligen inte får del av deras genom arbete skapade värden. Det är ganska rimligt: om en person arbetar för att kunna skaffa sig mat, kläder, husrum, en bil, en TV, dator, flygbiljetter eller ett biobesök så verkar det besynnerligt att denna person lika väl skulle vilja ge bort sin lön till en person som anser sig ha behov av den men inte erbjuder någonting i utbyte; inte ens respekt eller vänskap. Att ”marknaden” inte fördelar rikedom jämlikt till alla människor som existerar bara för att de existerar beror på att rikedom inte existerar i ett vakuum. Den skapas hela tiden av arbetande människor som vill ha något för att skapa denna rikedom, annars skulle de ju inte skapa den alls. Om människan var likgiltig mellan att ha pengar och att inte ha dem så skulle inget arbete utföras eftersom detta trots allt kräver energi och tid. Då kunde man lika bra ligga på rygg och titta på himlen hela dagarna, men så fungerar inte människor.

Det är lätt att se sig om i samhället, betrakta en massa rikedom och dra slutsatsen att alla borde kunna få del av den, men då glömmer man bort varför den finns. Den finns för att människor har velat förbättra sina liv, och de har gjort det genom att skapa rikedom. De har arbetat och bytt värde mot värde, och på så sätt nått högre nivåer av välmående. Hade de haft inställningen att de bara kan bli rikare genom att omfördela redan existerande värden hade de inte kommit så lång, då hade inga värden funnits.

Skillnaden mellan blocken ligger alltså något förenklat i synen på hur rika och välmående människor skapas: genom omfördelning av värden eller genom skapande av värden. Därtill läggs den moraliska dimensionen. Byta värde mot värde i frivillighet så att båda parter tjänar, eller omfördela värde från en till en annan med våld. Att påstå att den första principen är egoistisk och kall medan den andra är solidarisk och varm är en moralisk lögn av enorma proportioner. Det är inte konstigt att människor inte vill ge ifrån sig sina skapade värden utan att få någonting tillbaka, det tyder bara en sund inställning till livet: man vill ha det bra och man är beredd att anstränga sig för att få det bättre.

Att välja ett Alliansparti är inte optimalt, men det är ändå det bättre av två alternativ. Frivillighet och ömsesidighet eller roffande och parasitism. Så ser valet ut på den allra mest grundläggande nivån, av ovanstående anledningar.

Annonser

18 kommentarer

 1. Bra skrivet som alltid, men jag tycker du missar att vänstern (åtminstone delvis) också tror på Marx idé om att en anställd är förtryckt av sin arbetsgivare i den meningen att den senare behåller en del av värdet av det den anställde producerar. Jag är inte särskilt beläst på Marx, men nog fattade han att produktion kommer från arbete, felet var den där fixa och felaktiga idén om mervärdet.


 2. Träffsäker och viktig analys. Missuppfattningen om ekonomin som ett nollsummespel är utbredd bland folket och tyder på svårigheter att förstå hur dynamiska system fungerar.

  Bra skrivet också om den moraliska lögnen där frivilligt utbyte mellan arbetstagare och arbetsgivare fortfarande ses som egoistiskt och kallt. Hanteringen av värdeskapande är fortfarande vänsters stora dilemma.


 3. […] Majoritetsregering krav från (S) men bara , Mona erkänner; Rödgrön valallians skrotas , Sveriges framtid, Sahlin lämnar Walk Over?, Sahlin: politiskt kaos hotar efter valet 2010, Rödgrön ledning i […]


 4. Jag är visserligen höger-inriktad, men att säga att vänstern helt saknar koll på grundreglerna inom ekonomi är felaktigt.
  Vänsterns syn bygger på de-kommodifiering. Dvs att så länge arbetaren är kommodifierad (handelsvara) så kommer han att vara i underläge mot arbetsgivaren i och med att han inte kan lagra arbete (varje timme han inte kan arbeta är arbetsförlust för arbetaren och inte arbetsgivaren). Genom att dekommodifiera arbete (genom A-kassa, sjukpenning etc) så förstärks arbetarens förhandlingsposition mot arbetsgivaren och därmed blir situationen mellan arbetsgivare&arbetstagare mer jämlik och det är därmed större chans att arbetaren och arbetsgivaren delar rättvis på arbetets mervärde (economic surplus).

  Felet Vänstern gör (i min mening) är att de förutsätter att alla VILL bidra med att skapa värden (att rättvist arbete är det som skapar lycka/mervärde) och därmed att freerider problemet inte existerar eller är så litet att det inte spelar någon roll.


  • Ja, det är sant att det är lättare att pressa människor på mer pengar om man håller ett vapen mot deras huvud. Frågan är varför man ska ha rätt till någon annans rikedomar bara för att de ger en själv en bättre förhandlingsposition. På det har vänstern inget bra svar.


  • whoisjohngalt: För att om en person utför ett hårt arbete och sedan får en förhållandevis liten del av kakan i lön, så anser i alla fall jag att det inte är arbetsgivarens ”rikedom” att dela med sig av från första början. Det är helt enkelt orättvist – liksom hela det kapitalistiska tänkandet. Orättvist.


  • anna> hur ska du forma ett ”rättvist” tänkande och vad går ett sådant ut på? Varifrån kommer det orättvisa kapitalistiska tänkandet?


 5. Absolut att marknaden fixar till allt av sig själv.
  Titta på hur det gick för USA, det land som du indirekt verkar ha som mall (iallafall hade innan kraschen, vågar du erkänna det idag?).

  Men på vilket sätt hjälps en bidragstagare åt? Vilken insats gör han eller hon för andra människor?

  Ingen.

  Vad gör du själv för dina medmänniskor?

  Massor.

  Du sparkar på dem som redan är svaga, och fortsätter så länge de andas.

  Tur att ni finns, lika tur som att mörkret finns. Då vet jag att jag är ljuset.


  • Jag har aldrig haft USA som mall, och om du tror att du är ljuset för att du vill använda våld mot andra människor så varsågod.


  • Jag tror att Karl menar att det är du som sparkar på de som redan ligger. Dvs, du är den som vill utöva våld, indirekt, genom att vilja ha ett kapitalistiskt samhälle där marknaden styr.


  • Säkert är det så Anna, men det är ett väldigt märkligt sätt att se på saken. Vad menas det med att ”marknaden styr” i begreppets rätta bemärkelse? Jo, att varje enskild människa är fri att bestämma över sitt eget liv. Att hävda att man ”sparkar” på någon när man förespråkar denna rätt är väldigt konstigt. Vad innebär det ens? Vad gör Karl själv för de svaga och behövande? Delar han med sig, eller tror han att hans frihet innebär att han inte får göra det? Hur utövar man ”indirekt” våld? Vad betyder det?

   Många frågor, ser fram emot genomtänkta svar.


  • När ”marknaden styr” obehindrat så är det en liten grupp som har resurserna att göra vad de vill, och en stor grupp som visserligen har den teoretiska friheten att göra vad de vill, men som inte resurser att göra något.
   Det krävs kapital för att skapa kapital, och p.g.a. economies of scale så krävs det något bortom det vanliga för att en individ ska kunna klara sig i konkurrens mot etablerade större aktörer. Så det enda individen (majoriteten i alla fall) har som utväg är att sälja sitt arbete till etablerade aktörer.
   Bara för att alla spelar enligt samma regler betyder inte det att alla spelare har samma chans att vinna om de inte har samma resurser när spelet börjar.

   Det enda som hindrar just det här scenariot är… hotet om våld (och viljan att undvika att våldet eskalerar).

   Frihet är något eftersträvansvärt. Men för att maximera frihet så krävs det att alla både har den lagliga friheten att göra det de vill (så länge det inte inkräktar på andras frihet) och resurserna att utnyttja den här friheten.

   Tyvärr så länge inte alla är trevliga, snälla och vill varandra väl så har våld och hot om våld en roll att spela i vårat samhälle.
   Då har du valet mellan organiserat och begränsat våld (en aktör med våldsmonopol och ett omdistributivt agenda, till exempel en demokratisk stat) och obegränsat våld.


  • densominteärparanoid, där kom det igen, föreställningen att resurser finns till i en begränsad mängd och aldrig nyskapas.

   Du kan skaffa dig kapital genom att arbeta hårt och spara. Du kan skaffa dig kapital genom att övertyga någon med kapital om att du har en så bra affärsidé att du kan få ett lån.

   Vi behöver inte slåss om resurserna, vi kan använda vår energi till att skapa nya.


  • densominteärparanoid> som Elias redan har konstaterat, ”kapital” är ingen begränsad naturresurs som vem som helst kan lägga beslag på så att det ”rättvisa” blir att alla har ungefär lika mycket. Det är inte så lätt att konkurrera med IKEA om man vill sälja billiga möbler av den enkla anledningen att det är IKEA som har jobbat hårt för att skapa sig ett namn och erbjuder människor arbeten och produkter som de vill ha. Det är inte min rättighet att konkurrera ut IKEA bara för att jag har den målsättningen. Vill jag göra det har jag all rätt att försöka på samma villkor (dvs inför samma kunder med samma lagar), men att kräva en ”rättvis utgångspunkt” i det att jag ska få gratis tillgång till kapital bara föratt IKEA har kapital är helt befängt. Om du vill ha lika förutsättningar kanske du ska se till att jag får samma fysiska egenskaper som Usain Bolt så att jag också kan slå världsrekord på 100 meter? Nåt annat vore väl djupt orättvist?


 6. Jag kan säga dig detta eftersom du är höger så har du fel i allting du säger och gör, tänker och genomför

  Du har missat hela poängen och du förstår ingenting absolut ingenting om vänsterpolitik.

  Om alla jobbar för mat vem ska konsumera något

  Det är bara när en anställd har råd att konsumera de varor/tjänster som den själv producerar som det kan komma en efterfråga.

  Men du har ju noll kontakt med verkligheten.

  Hur såg det ut i de länder där högern fick göra precis som de ville i tex Sydamerika under 40 år eller så

  Jo 75% av alla var arbetslösa, nästan alla kvinnor saknade jobb och hälften av männen hade jobb, och människor ville inget annat än att flytta därifrån

  Hur ser det ut i Baltikum med 20 år oavbruten höger styre med höger politik som du i dina vildaste sex fantasier inte kan runka fram

  Jo ¾ av befolkningen flyttar därifrån och hälften av alla är arbetlösa, och mycket mer viktigt de få som jobbar får nästan ingen lön och arbetsgivaren håller ofta inne den under lång tid

  Så ser det ut i verkligheten.

  Ser det så ut i de länder med långa traditioner av vänster demokratiska regeringar, som tex i Sverige Norge och Danmark

  Det viktigast att förstå är att du är en sjukdom en parasit, en farosot, du finns och existerar bara för att djävlas med folk, och precis som alla andra individer naturligt till höger så allt du rör vid så förvandlas det till gift.


  • Detta får trots sin brist på substans och intelligent innehåll stå kvar som ett monument över vänsterns hatiska inställning och bristande förståelse. Det är fint att den som vill ge alla människor bestämmanderätten över sig själva i vänstern värld betraktas som en ”sjukdom”. Det säger ganska mycket.


 7. つづく


 8. Re: ”Du fattar inte”. Intressanta exempel du tar upp. ”Hur ser det ut i Baltikum med 20 år oavbruten höger styre”. Eftersom jag har släkt i Estland kan jag berätta det för dig. Estlands Mart Laar tog bort de flesta av tullarna och släppte loss ”marknaden”. Sedan dess har Esterna upplevt en framgångssaga utan like. Trots den nuvarande krisen lever de på en nivå motsvarande 2006 års nivå. Hästlängder före vad de skulle uppnått som en del av det gamla Sovjet och med enormt mycket större frihet och möjligheter på en rad sätt.

  Lär dig också skillnaden på konservatism och liberalism. En del länder i Sydamerika hade konservativt högerstyre. Sverige är i jämförelse med de flesta sydamerikanska länder ett kapitalistiskt drömrike med enormt mycket större ekonomisk frihet.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: